Makroiqtisadi göstəricilər


2022-ci ilin yanvar-iyun ayları 21.07.2022

Müqayisə predmeti     2022-ci ilin yanvar-iyun ayları, faktiki 2021-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 1 363 982,6 102,2*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 2 942,8 102,3
Sənaye məhsulu, min manat 590 692,1 102,1*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 572 526,8 101,4
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 152 756,1 103,7*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 7 715,0 101,7
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 30 657,5 102,6
      o cümlədən
mobil rabitə 22 700,2 101,7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 730 007,1 101,7*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 96 688,3 101,5*
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 587,9** 109,6
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) yanvar-may ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18