Makroiqtisadi göstəricilər


2022-ci ilin yanvar-noyabr ayları21.12.2022

Müqayisə predmeti     2022-ci ilin yanvar-noyabr ayları, faktiki 2021-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 743 538,5 102,7*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 5 911,5 103,8
Sənaye məhsulu, min manat 1 026 196,2 102,3*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 978 645,9 101,8
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 507 588,6 103,8*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 15 240,0 101,8
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 57 336,7 103,2
      o cümlədən
mobil rabitə 42 592,5 101,8
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 755 874,1 101,9*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 230 826,4 101,5*
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 599,0** 109,5
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) yanvar-oktyabr ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22